(7) ආලේඛ්‍ය චිත්‍ර ඇඳීමේදී නිවරදිව පුද්ගල හැඩරුව ගොඩනැගීම – how to get likeness in a portrait painting

Rs.1,500.00

ආලේඛ්‍ය සිතුවම්කරණයේ  අභියෝගාත්මකම කොටසක්  වන්නේ නිවරදිව පුද්ගල හැඩරුව ගොඩනැගීමයි. නමුත් නිවැරැදි ක්‍රමවේද ඔස්සේ අධ්‍යයනය කිරීම තුළින්  මෙම අභියෝගය ජයගත හැකි වෙනවා.  ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැනුම ආදර්ශනයන් කිහිපයක් ඔස්සේ මෙම වීඩියෝව තුළින් ඔබට ලබාගන්න පුළුවන්.

වීඩියෝවේ අන්තර්ගත විෂය ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව මතුවන ඕනෑම ගැටලුවක් ,  මෙම වීඩියෝ ලබා ගන්නා ඔබ සඳහාම පමණක්  විවෘත වූ  facebook හා whatsapp  සමූහයන් සමග සම්බන්ධවීමෙන් අප වෙත යොමු කළ හැකියි. මෙම සමූහයන්ගේ  සබැඳීන් ( link ) ඔබට වීඩියෝ සබැදිය සමගම ලබාගත් හැක.

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා අමතන්න – 0775150425  /  0715600425

Select your currency
LKR Sri Lankan rupee