(8) දිය සායමින් ආලේඛ්‍ය සිතුවම් පින්තාරු කිරීමේ අදියර පහක් – Painting watercolor portrait in 05 steps

Rs.1,500.00

ඇඳීමේ සිට දිය සායමින් පින්තාරු කිරිම දක්වා  පියවර 5ක් යටතේ සාර්ථකව ආලේඛ්‍ය චිත්‍රයක් නිර්මාණය කර ගන්නා ආකාරය  මෙම වීඩියෝවෙහි අන්තර්ගත වේ .

වීඩියෝවේ අන්තර්ගත විෂය ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව මතුවන ඕනෑම ගැටලුවක් ,  මෙම වීඩියෝ ලබා ගන්නා ඔබ සඳහාම පමණක්  විවෘත වූ  facebook හා whatsapp  සමූහයන් සමග සම්බන්ධවීමෙන් අප වෙත යොමු කළ හැකියි. මෙම සමූහයන්ගේ  සබැඳීන් ( link ) ඔබට වීඩියෝ සබැදිය සමගම ලබාගත් හැක.

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා අමතන්න – 0775150425  /  0715600425

Select your currency
LKR Sri Lankan rupee