(5) මුහුණෙහි කොටස් අධ්‍යයනය – ඇඳීම Studying facial features

Rs.1,500.00

මිනිස්  මුහුණක මූලික කොටස් ( ඇස , කන, නාසය, කට ) වෙන් වෙන් වශයෙන් අධ්‍යයනය කිරීම ආලේඛ්‍ය චිත්‍ර කරණයේ දී ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. එක් එක් කොටසේ මූලික හැඩය සහ ආකෘතිය   පිළිබඳව  වෙන් වෙන් වශයෙන් මෙම වීඩියෝ තුළ සාකච්ඡා කෙරෙන අතර  එය ඔබට සිතුවම් කරණයේදී අනිවාර්යෙන්ම උපකාරී  වනු ඇතැයි  සිතනවා.

වීඩියෝව ලබා ගැනීම සඳහා අදාළ තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමේදී ඔබගේ ඊමේල් (email) ලිපිනය නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න . අදාළ ගාස්තු ගෙවීමෙන් පසුව ඔබ සඳහන් කළ ඊමේල් ලිපිනයට වීඩියෝවේ සබැඳිය (link)හා අනෙකුත් තොරතුරු ලැබෙනු ඇත. ගෙවීම් කිරීමෙන් අනතුරුව වීඩියෝ සබඳිය ලබා ගැනීම පිළිබඳ තොරතුරු විමසීමට අවශ්‍ය නම් පහත දක්වා ඇති මගේ දුරකථන හෝ WhatsApp අංකයට ඇමතුමක් ලබාදිය හැකිය.

වීඩියෝවේ අන්තර්ගත විෂය ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව මතුවන ඕනෑම ගැටලුවක් ,  මෙම වීඩියෝ ලබා ගන්නා ඔබ සඳහාම පමණක්  විවෘත වූ  facebook හා whatsapp  සමූහයන් සමග සම්බන්ධවීමෙන් අප වෙත යොමු කළ හැකියි. මෙම සමූහයන්ගේ  සබැඳීන් ( link ) ඔබට වීඩියෝ සබැදිය සමගම ලබාගත් හැක.

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා අමතන්න – 0775150425  /  0715600425

Select your currency
LKR Sri Lankan rupee